Organizačný výbor crossrun.sk, v spolupráci s mestom Trenčín Vás pozývajú na XVI. ročník

BEH TRANČIANSKOU BREZINOU

VÝSLEDKY BTB 2021

Termín konania behu
nedeľa 23. mája 2021
čas štartu individuálne medzi 06:00 až 18:00 hod.

v priestoroch Čerešňového sadu lesoparku Brezina
registrácia na mieste

Partner podujatia

Partner podujatia

Partner podujatia

.

COVID  OPATRENIA – Beh Trenčianskou Brezinou 2021

Za dodržania odporúčaných opatrení Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Trenčín.

 • vstup do priestorov hromadného športového podujatia bude umožnený iba osobe, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT – PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 24 hodín alebo
 • osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní alebo
 • osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne alebo
 • osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 alebo
 • osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami alebo
 • ide o osobu do 10 rokov veku
 • organizátor behu je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností uvedených vyššie, do tohto dokladu je organizátor hromadného podujatia oprávnený nahliadnuť

Bez uvedeného potvrdenia nebude pretekár zaregistrovaný!

 • pri pociťovaní príznakov respiračných chorôb nezúčastniť sa uvedeného športového podujatia
 • dodržiavať aktuálne plané rozhodnutia režimové opatrenia, usmernenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID – 19, viď. www.korona.gov.sk
 • v prípade zmeny protipandemickej situácie bude pretek organizovaný podľa opatrení  účinných v čase konania preteku. Všetky informácie a zmeny budú na našej stránke

.

Propozície Behu Trenčianskou Brezinou 2021

Dňa 23.5.2021 bude v priestoroch Čerešňového sadu Trenčín  (zadná brána Trenčianskeho hradu), po dohode so správcom Lesoparku Brezina, vyznačený štart a cieľ, ako aj samotná trať krosového preteku.

 • Počas dvanásť hodinovej otvorenej “časovej brány“, od 06:00 do 18:00 hod, môžu účastníci prichádzať jednotlivo, prípadne maximálne v šesťčlenných skupinkách, kde sa budú priamo v priestoroch štartu a cieľa registrovať.
 • Počas registrácie je povinné rúško, počas behu je možné ho dať dole.
 • Po registrácii budú účastníci – pretekári okamžite vybiehať na trať jednotlivo v časových intervaloch, ako prišli.
 • Po dobehnutí bude usporiadateľom do štartovacej listiny zaznačený výsledný čas, pričom pretekár nebude na mieste vyhodnotený a môže hneď odísť.
 • Celkové umiestnenie, ako aj vyhodnotenie v jednotlivých kategóriách, si záujemcovia budú môcť pozrieť na stránke www.crossrun.sk
 • Účastníkov športového podujatia dôrazne žiadame, aby sa  zbytočne v priestoroch štartu a cieľa nezdržiavali a nevytvárali priestor na hromadné diskusie, prípadne „spoločenské posedenia“, na čo bude organizátor dohliadať a následne upozorní zúčastnených na dodržiavanie stanovených opatrení !

Dovoľujeme si požiadať účastníkov BTB, ktorí prídu do priestorov lesoparku Brezina na súkromných motorových vozidlách,
aby parkovali len na vyhradených miestach a neporušovali dopravné značenie – prosíme rešpektujte „Zákon o cestnej premávke“
Ďakujeme!

Do štartu behu ostáva

0
0
Weeks
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Kategórie

KategóriaRočník narodeniaDĺžka trate
Juniori2002 a mladší 4 500 m
Juniorky2002 a mladšie4 500 m
Muži A1982 – 20019 000 m
Muži B1972 – 19819 000 m
Muži C1962 – 19719 000 m
Muži D1952 – 19614 500 m
Muži E1951 a starší 4 500 m
Ženy A1987 – 20014 500 m
Ženy B1972 – 19864 500 m
Ženy C1971 a staršie4 500 m

Štartovné: 3€ platí sa na mieste (z toho jedným € podporíte o.z. Svetielko nádeje)

Malý darček pre prvých 200 pretekárov na prezentácii.

Občerstvenie sa z epidemiologických dôvodov nepodáva. Každý bežec dostane fľašku s vodou.

Ceny: odmenení budú prví traja pretekári v každej kategórii.
(ceny budú odovzdané dodatočne)

Trať: lesný terén, asfalt- vedie chodníkmi lesoparku v dĺžke 4,5 km (1 okruh) a 9 km  (2 okruhy) – bude viditeľne označená

.

Všeobecné ustanovenia

Každý účastník je povinný počínať si počas celého podujatia tak, aby nedošlo ku škode na zdraví a na majetku.
Zákaz požívania omamných a psychotropných látok. Účasť na krosovom behu pod vplyvom alkoholických, omamných a psychotropných látok je zakázaná.
Pri prezentácii pred štartom bude každý účastník preteku oboznámený so znením týchto propozícií ako aj „Vyhlásenie“, čo potvrdí svojim podpisom na prezenčnej listine

Každý účastník  sa zúčastňuje sa na vlastné riziko za dodržiavania pokynov organizátora k ochrane prírody a pohybu po vyznačenej trase.