Beh Baske

Termín konania: 07. september  2024 (sobota)
Miesto konania: štart na námestí v Trenčianskych Tepliciach a s cieľom na chate Baske


Vedúci realizačného tímu:

Marián Jelenák
tel: +421 905 914 111
e-mail: director@crossrun.sk


Organizačný tím:

 • Peter Brázdil – peter@crossrun.sk
 • Dušan Bloudek
 • Jiří Horníček
 • Pavol Medveď
 • Jakub Vrana
 • Juraj Macák
 • Richard Kuzma
 • Zdenko Buček
 • Martin Cesnek

Účastníci a štartovné čísla:

Pretekárom budú pri prezentácií pridelene štartovné čísla s timing chipom.

Podmienky účasti:

Každý účastník  sa zúčastňuje sa na vlastné riziko za dodržiavania pokynov organizátora k ochrane prírody a pohybu po vyznačenej trase.

Logistické zabezpečenie:

Stravovanie: Občerstvenie v deň podujatia zabezpečí organizátor.
Doprava: Jednotlivci si zabezpečujú individuálne.
Ubytovanie: Individuálne, pričom účastníci podujatia si ubytovanie hradia samostatne na vlastné náklady.
Zdravotné zabezpečenie: Zabezpečí organizátor

Štartovné:

15€ – pre prihlásených on-line do 5.9.2024 aj so zaplatením štartovného

20€ – pretekári prihlásení na mieste v deň preteku

Štartovné zahŕňa:
– participácia na občerstvenie, na regeneráciu
– štartovný balíček a na zabezpečenie organizácie behu

Registrácia pretekára je úspešná po uhradení štartovného.

Platba štartovného:

V prípade, že sa zaregistrujete, zaplatíte štartovné a následne sa behu nebudete môcť zúčastniť, je možnosť presunúť štartovné na iného bežca alebo je možnosť presunúť štartovné na ďalší ročník. Štartovné sa nevracia.

Registrácia účastníkov:

bežci sa zaregistrujú on-line vopred prostredníctvom registračného formulára na webovej stránke www.crossrun.sk, do termínu uzávierky.

Prezentácia bežcov:

v mieste štartu od 08.00hod. do 09.45 hod. v priestoroch námestia Trenčianske Teplice, odporúča sa lekárska prehliadka pred vykonaním krossového behu.

Ústroj:

vhodná športová obuv na beh v teréne, dres prípadne športová ústroj.

Pravidlá behu:

podľa platných pravidiel ľahkej atletiky amatérov a veteránov, avšak nakoľko ide len o rekreačný beh sú stanovené nasledujúce doplnenia, resp. obmedzenia:
– Vyhrávajú a umiestňujú sa prví traja v jednotlivej kategórii na čistý bežecký čas v cieli.

Meranie času:

meranie času na trati bude zabezpečené aktívnou čipovou technológiou CHIP TIMING.

Kategórie:

kategóriaRočník narodeniaTrať / prevýšenie
Ženy A1984 a mladšie13,8 km / 908 m
Ženy B1983 a staršie13,8 km / 908 m
Muži A1984 a mladší13,8 km / 908 m
Muži B1983 a starší13,8 km / 908 m

Trať:

časť približne 1 km asfalt (beži sa v parku), zvyšok lesný terén. Trať vedie po vyznačených turistických trasách, mapa a viac info na www.crossrun.sk.

Spôsob štartu:

hromadný pre všetky kategórie.

Čas štartu:

10.00 hod.

Informácie:

pravidelné aktualizované na stránke  www.crossrun.sk.

Traťový komisár:

zabezpečí organizátor

Hlavný partner:

Mesto Trenčianske Teplice

Priebeh kros behu:

08:00 hod začiatok zaprezentovania sa bežcov v priestoroch pred štartom preteku
08:00 09:20 hod. odovzdanie batohov na vývoz do cieľa preteku (viď. poznámka nižšie)
09:30hod vývoz odovzdaných batohov bežcov na chatu Baske
09:45 hod ukončenie prezentácie

10:00 hod Štart preteku – všetky kategórie
12:00 hod Vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov s odovzdávaním cien a odovzdanie pamätných listov

 1. Poznámka:
  Nakoľko miesto štartu nie je zhodné s miestom cieľa preteku je zabezpečený vývoz batohov bežcov na chatu Baske. Bežci môžu odovzdať svoj batoh v priestoroch registrácie behu na mieste označeným „Bag Drop Point“ (miesto odovzdania batohu). Organizátor behu na Baske 2024, zabezpečí vývoz batohov do priestoru cieľa.
 2. Návrat z miesta cieľa naspäť do miesta štartu si zabezpečuje každý bežec individuálne. Je možnosť využiť presun po modrej turistickej značke od chaty Baske do obce Omšenie, s možnosťou následného využitia autobusovej dopravy do Trenčianskych Teplíc.

Ceny:

Vecné ceny a diplomy behu Baske za I., II. a III. miesto.
Každý účastník získa pamätný diplom.
Vecné ceny a pamätný list budú odovzdané riaditeľom a sponzormi súťaže.

Organizátor srdečne ďakuje všetkým sponzorom a podporovateľom!


V š e o b e c n é   u s t a n o v e n i a

Každý účastník je povinný počínať si počas celého podujatia tak, aby nedošlo ku škode na zdraví a na majetku.
Zákaz požívania omamných a psychotropných látok. Účasť na krosovom behu pod vplyvom alkoholických, omamných a psychotropných látok je zakázaná.
Pri prezentácii pred štartom bude každý účastník preteku oboznámený so znením týchto propozícií ako aj „Vyhlasenie“, čo potvrdí svojim podpisom na prezenčnej listine

Z á v e r e č n é   u s t a n o v e n i a

Do termínu uzávierky sú povinný všetci bežci zaregistrovať sa cez registračný formulár na stránke www.crossrun.sk.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny programu krosového behu.
Termín uzávierky online registrácie je 05.09. 2024.